131,000,000ریال

کنسول با چوب راش همراه با رنگ پتینه ابعاد: ۲۰۰×۱۰۰×۴۵

کنسول و آینه با رنگ سفید پتینه شده از چوب راش ابعاد ۱۷۰×۹۰×۴۵ قیمت کنسول : ۱۲۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومن

224,000,000ریال

Sw 0114 کنسول با تزیین نقاشی قجری ابعاد : ۱۷۸×۱۰۰×۴۰

137,000,000ریال

کد Sw 0122 کنسول با تزیین نقاشی قجری ابعاد ۱۷۰×۹۰×۴۰

96,000,000ریال

کد ۰۱۲۱ کنسول به رنگ پتینه طول ۱۷۰ عمق ۴۰ ار تفاع ۸۰

82,000,000ریال

Sw 0118 کنسول چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد : ۹۰×۸۰×۴۵

268,000,000ریال

Sw 0112 کنسول ویژه خورشید با نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۲۱۰×۹۰×۴۰

104,000,000ریال

Sw 0110 کنسول تمام چوب راش

50,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 50,000,000 ریال
Sw 103
کنسول دو در کاشی جدید ابعاد : ۷۷×۷۴×۴۰

112,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 112,000,000 ریال
Sw 094
کنسول با تزیین نقاشی گل و مرغ
ابعاد: ۱۷۰×۸۰×۴۰

52,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 52,000,000 ریال

SW 054

 کنسول دکوری با تزئین نقاشی گل و مرغ

74,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 74,000,000 ریال

Sw091

کنسول تمام چوب با نقاشی گل و مرغ و تذهیب ایرانی

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

Sw084

کنسول تمام چوب روس با پایه های سم آهویی بلند ۱۴۵ سانتی

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

Sw 077

تمام چوب ابعاد : ٢٠٤*٧٨*٥٠ سانت

114,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 114,000,000 ریال

Sw068

كنسول تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد ١٤٠*١٠٠*٤٠

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 065

كنسول ساده و كوچك ابعاد:٩٠*٣٠*٣٠

92,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 92,000,000 ریال

SW 018

كنسول تمام چوب با تزيين كاشي دست ساز ابعاد:١٨٥*٧٨*٣٧

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

 SW 029

ابعاد : 45*80 كنسول يا زير آباژوري تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

SW 055

کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد: 100*85*35

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

Sw 049

ابعاد : 140*70*35 چوب دو رنگ با درهای ریلی کشویی

52,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 52,000,000 ریال

Sw050

ابعاد : 130*90*35

46,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 46,000,000 ریال

sw 038

کمد با تزیین در کاشی دست ساز ابعاد : 75*62*35

78,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

SW 011

کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد: 100*85*35

108,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال Sw 039 ابعاد : ۱۸۵×۸۵×۴۵

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 015

ابعاد: 45*100*80 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

128,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 128,000,000 ریال

SW 004

ابعاد :142*47*92 ابعاد کشو : 40*47*15 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

180,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 180,000,000 ریال

SW 003

ابعاد:200*46*90 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی و مس

80,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

SW 002

ابعاد :79*34*102 چوب با تزیین پتینه چوب به سبک اروپایی

126,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 126,000,000 ریال

SW 001

چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

28,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 28,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

131,000,000ریال

کنسول با چوب راش همراه با رنگ پتینه ابعاد: ۲۰۰×۱۰۰×۴۵

کنسول و آینه با رنگ سفید پتینه شده از چوب راش ابعاد ۱۷۰×۹۰×۴۵ قیمت کنسول : ۱۲۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومن

224,000,000ریال

Sw 0114 کنسول با تزیین نقاشی قجری ابعاد : ۱۷۸×۱۰۰×۴۰

137,000,000ریال

کد Sw 0122 کنسول با تزیین نقاشی قجری ابعاد ۱۷۰×۹۰×۴۰

96,000,000ریال

کد ۰۱۲۱ کنسول به رنگ پتینه طول ۱۷۰ عمق ۴۰ ار تفاع ۸۰

82,000,000ریال

Sw 0118 کنسول چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد : ۹۰×۸۰×۴۵

268,000,000ریال

Sw 0112 کنسول ویژه خورشید با نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۲۱۰×۹۰×۴۰

104,000,000ریال

Sw 0110 کنسول تمام چوب راش

50,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 50,000,000 ریال
Sw 103
کنسول دو در کاشی جدید ابعاد : ۷۷×۷۴×۴۰

112,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 112,000,000 ریال
Sw 094
کنسول با تزیین نقاشی گل و مرغ
ابعاد: ۱۷۰×۸۰×۴۰

52,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 52,000,000 ریال

SW 054

 کنسول دکوری با تزئین نقاشی گل و مرغ

74,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 74,000,000 ریال

Sw091

کنسول تمام چوب با نقاشی گل و مرغ و تذهیب ایرانی

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

Sw084

کنسول تمام چوب روس با پایه های سم آهویی بلند ۱۴۵ سانتی

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

Sw 077

تمام چوب ابعاد : ٢٠٤*٧٨*٥٠ سانت

114,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 114,000,000 ریال

Sw068

كنسول تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد ١٤٠*١٠٠*٤٠

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 065

كنسول ساده و كوچك ابعاد:٩٠*٣٠*٣٠

92,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 92,000,000 ریال

SW 018

كنسول تمام چوب با تزيين كاشي دست ساز ابعاد:١٨٥*٧٨*٣٧

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

 SW 029

ابعاد : 45*80 كنسول يا زير آباژوري تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

SW 055

کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد: 100*85*35

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

Sw 049

ابعاد : 140*70*35 چوب دو رنگ با درهای ریلی کشویی

52,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 52,000,000 ریال

Sw050

ابعاد : 130*90*35

46,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 46,000,000 ریال

sw 038

کمد با تزیین در کاشی دست ساز ابعاد : 75*62*35

78,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

SW 011

کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد: 100*85*35

108,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال Sw 039 ابعاد : ۱۸۵×۸۵×۴۵

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 015

ابعاد: 45*100*80 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

128,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 128,000,000 ریال

SW 004

ابعاد :142*47*92 ابعاد کشو : 40*47*15 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

180,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 180,000,000 ریال

SW 003

ابعاد:200*46*90 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی و مس

80,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

SW 002

ابعاد :79*34*102 چوب با تزیین پتینه چوب به سبک اروپایی

126,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 126,000,000 ریال

SW 001

چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

28,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 28,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

English