قیمت تخت: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دراور : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

Sw 0127 تخت خواب چوب راش تخت خواب ۱۶۰×۲۰۰ قیمت تخت : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

Sw 0126 چوب راش اروپایی با رنگ سفید پتینه و منبت چوب تخت خواب ۱۸۰×۲۰۰ قیمت تخت : ۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کنسول : ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قیمت تخت: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دراور : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

Sw 0127 تخت خواب چوب راش تخت خواب ۱۶۰×۲۰۰ قیمت تخت : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

Sw 0126 چوب راش اروپایی با رنگ سفید پتینه و منبت چوب تخت خواب ۱۸۰×۲۰۰ قیمت تخت : ۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کنسول : ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال