میز تحریر و صندلی رنگ سفید کهنه کاری شده سبک باروک میز چوب راش و صندلی چوب گردو ابعاد صفحه میز ۷۳×۱۲۰ ارتفاع میز ۸۰ ارتفاع صندلی ۴۵ قیمت میز : 122/000/000 ریال صندلی : 32/000/000 ریال

98,000,000ریال

کد ۰۱۲۰ میز تحریر با رنگ پتینه ابعاد صفحه ۹۰×۶۰

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال
Sw 101
میز تحریر فقط با راش ابعاد: ۱۲۰×۶۰×(۸۲ پایه جلو)

میز تحریر و صندلی رنگ سفید کهنه کاری شده سبک باروک میز چوب راش و صندلی چوب گردو ابعاد صفحه میز ۷۳×۱۲۰ ارتفاع میز ۸۰ ارتفاع صندلی ۴۵ قیمت میز : 122/000/000 ریال صندلی : 32/000/000 ریال

98,000,000ریال

کد ۰۱۲۰ میز تحریر با رنگ پتینه ابعاد صفحه ۹۰×۶۰

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال
Sw 101
میز تحریر فقط با راش ابعاد: ۱۲۰×۶۰×(۸۲ پایه جلو)