90,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و پایه های خراطی شده ابعاد صفحه : ۱۰۰×۶۵ ارتفاع : ۸۰

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و رنگ سفید کهنه کاری شده ابعاد : ۱۲۰×۷۳×۸۰ قیمت میز : 145/000/000 ریال قیمت صندلی ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

115,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش با رنگهای فانتزی ابعاد صفحه : ۹۰×۶۰

111,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش ابعاد صفحه : ۱۲۰×۶۰ ارتفاع ۸۲

90,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و پایه های خراطی شده ابعاد صفحه : ۱۰۰×۶۵ ارتفاع : ۸۰

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و رنگ سفید کهنه کاری شده ابعاد : ۱۲۰×۷۳×۸۰ قیمت میز : 145/000/000 ریال قیمت صندلی ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

115,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش با رنگهای فانتزی ابعاد صفحه : ۹۰×۶۰

111,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش ابعاد صفحه : ۱۲۰×۶۰ ارتفاع ۸۲