198,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش به همراه ابزارهای دور کار و کنار و پایه ها با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد صفحه : ۱۳۰×۶۰

100,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و پایه های خراطی شده ابعاد صفحه : ۱۰۰×۶۵ ارتفاع : ۸۰

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و رنگ سفید کهنه کاری شده ابعاد : ۱۲۰×۷۳×۸۰ قیمت میز : 146/000/000 ریال قیمت صندلی ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

120,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش با رنگهای فانتزی ابعاد صفحه : ۹۰×۶۰

118,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش ابعاد صفحه : ۱۲۰×۶۰ ارتفاع ۸۲

198,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش به همراه ابزارهای دور کار و کنار و پایه ها با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد صفحه : ۱۳۰×۶۰

100,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و پایه های خراطی شده ابعاد صفحه : ۱۰۰×۶۵ ارتفاع : ۸۰

میز تحریر با چوب راش و لایی راش و رنگ سفید کهنه کاری شده ابعاد : ۱۲۰×۷۳×۸۰ قیمت میز : 146/000/000 ریال قیمت صندلی ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

120,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش با رنگهای فانتزی ابعاد صفحه : ۹۰×۶۰

118,000,000ریال

میز تحریر با چوب راش و لایی راش ابعاد صفحه : ۱۲۰×۶۰ ارتفاع ۸۲