قیمت تخت: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دراور : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

104,000,000ریال

میز جلومبلی جنس چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۱۰×۶۰

45,000,000ریال

میز خاطره قطر ۵۰ سانت

166,000,000ریال

میز با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۱۲۰

120,000,000ریال

Sw 0115 میز وسط مبل ابعاد میز وسط : ۱۰۰×۱۰۰

168,000,000ریال

میز وسط مبل با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰

80,000,000ریال

Sw0107 میز پشت مبلی تمام راش

42,000,000ریال

Sw 0106 میز عسلی با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز : ۴۵×۴۵

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

SW 040

میز دایره ای دو طبقه به قطر 100 سانتی متر

63,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 63,000,000 ریال

Sw 025

میز بیضی و خاص

108,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال

SW 021

ابعاد 110 در 110

44,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 44,000,000 ریال

Sw089

میز عسلی با نقاشی دست تمام چوب

44,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 44,000,000 ریال

SW 070

ابعاد: ٦٣*٦٣ ابعاد: ١٢٠*٦٣ ارتفاع از زمين ٦٠ سانت و ٥٠ سانت

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 069

ميز جلو مبلي مستطيل چوبي  با تزيين نقاشي دست و شيشه روي آن ابعاد: ١٠٠*٥٠در ارتفاع ٥٠ سانت

120,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 120,000,000 ریال

SW 043

ميز وسط تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٠٠*١٠٠

118,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 118,000,000 ریال

SW 026

ابعاد: 45*52*182 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

20,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 20,000,000 ریال

sw 020

ابعاد: 36*36*45 چوب رنگ شده با تزیین کاشی ایرانی

96,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

SW 019

ابعاد : 102*34*63 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

46,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 46,000,000 ریال

SW 013

ابعاد : 50*50*45 چوب رنگ شده با تزیین مس

108,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال

SW 009

ابعاد: 182*52*53 چوب با تزیین کاشی سنتی

84,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 84,000,000 ریال

SW 008

ابعاد: 100*100*45 چوب پتینه شده بافت دار

قیمت تخت: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دراور : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

104,000,000ریال

میز جلومبلی جنس چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۱۰×۶۰

45,000,000ریال

میز خاطره قطر ۵۰ سانت

166,000,000ریال

میز با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۱۲۰

120,000,000ریال

Sw 0115 میز وسط مبل ابعاد میز وسط : ۱۰۰×۱۰۰

168,000,000ریال

میز وسط مبل با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰

80,000,000ریال

Sw0107 میز پشت مبلی تمام راش

42,000,000ریال

Sw 0106 میز عسلی با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز : ۴۵×۴۵

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

SW 040

میز دایره ای دو طبقه به قطر 100 سانتی متر

63,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 63,000,000 ریال

Sw 025

میز بیضی و خاص

108,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال

SW 021

ابعاد 110 در 110

44,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 44,000,000 ریال

Sw089

میز عسلی با نقاشی دست تمام چوب

44,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 44,000,000 ریال

SW 070

ابعاد: ٦٣*٦٣ ابعاد: ١٢٠*٦٣ ارتفاع از زمين ٦٠ سانت و ٥٠ سانت

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 069

ميز جلو مبلي مستطيل چوبي  با تزيين نقاشي دست و شيشه روي آن ابعاد: ١٠٠*٥٠در ارتفاع ٥٠ سانت

120,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 120,000,000 ریال

SW 043

ميز وسط تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٠٠*١٠٠

118,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 118,000,000 ریال

SW 026

ابعاد: 45*52*182 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

20,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 20,000,000 ریال

sw 020

ابعاد: 36*36*45 چوب رنگ شده با تزیین کاشی ایرانی

96,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

SW 019

ابعاد : 102*34*63 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

46,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 46,000,000 ریال

SW 013

ابعاد : 50*50*45 چوب رنگ شده با تزیین مس

108,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال

SW 009

ابعاد: 182*52*53 چوب با تزیین کاشی سنتی

84,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 84,000,000 ریال

SW 008

ابعاد: 100*100*45 چوب پتینه شده بافت دار

English