پروژ طراحی و ساخت تخت خوابهای منزل مشتری از بابل کارها با چوب راش و لایی راش و تزیین نقاشی دست انجام شده است .

پروژه سیسمونی اتاق بچه منزل مشتری خانم محسنی

طراحی و ساخت برای منزل دکتر انصاری طراحی و ساخت میز تلویزیون با چوب راش و کاشی دستساز و صفحه پشت تلویزیون با جوب راش و کاشی دست ساز

الف - طراحی و ساخت قسمت نشیمن و تی وی روم با توجه به ابعاد و فضای خالی ب - طراحی و ساخت قسمت حفره بین ستون که نشیمن را از سالن پذیرایی جدا میکرد ج - طراحی و ساخت کتابخانه قسمت کوشه سالن پذیرایی متناسب با فضا و ابعاد

طراحی و ساخت کتابخانه و میز تحریر در مکان و متانسب با اندازه حفره داخل اتاق

پروژ طراحی و ساخت تخت خوابهای منزل مشتری از بابل کارها با چوب راش و لایی راش و تزیین نقاشی دست انجام شده است .

پروژه سیسمونی اتاق بچه منزل مشتری خانم محسنی

طراحی و ساخت برای منزل دکتر انصاری طراحی و ساخت میز تلویزیون با چوب راش و کاشی دستساز و صفحه پشت تلویزیون با جوب راش و کاشی دست ساز

الف - طراحی و ساخت قسمت نشیمن و تی وی روم با توجه به ابعاد و فضای خالی ب - طراحی و ساخت قسمت حفره بین ستون که نشیمن را از سالن پذیرایی جدا میکرد ج - طراحی و ساخت کتابخانه قسمت کوشه سالن پذیرایی متناسب با فضا و ابعاد

طراحی و ساخت کتابخانه و میز تحریر در مکان و متانسب با اندازه حفره داخل اتاق