112,000,000ریال

جا کفشی با چوب راش و لایی راش باتزیین مشبک سه لایی چوب و شیشه ابعاد : ۲۰۰×۵۵×۴۵

102,000,000ریال

جاکفشی با چوب راش و لایی راش با نشیمن پارچه و الیاف ابعاد : ۱۲۵×۵۰×۵۵

104,000,000ریال

جاکفشی با چوب راش و لایی راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ایرانی کار دست . ابعاد : ۱۲۰×۱۰۵×۳۰

113,000,000ریال

Sw 023 کمد دراور با چوب راش و لایی راش ابعاد : ۱۲۰×۸۰×۵۰

168,000,000ریال

کمد با چوب راش و لایی راش با تزیین نقاشی گل و مرغ کار دست . ابعاد : ۱۶۵×۷۲×۵۰

166,000,000ریال

کمد با چوب راش و لایی راش و پایه خراطی با تزیین نقاشی پشت شیشه ایرانی کار دست . ابعاد : ۱۷۵×۹۰×۳۵

ست کمد و جاکفشی ورودی منزل با چوب راش و لایی راش و تزیین خطاطی ویژه خورشید . ابعاد : ۱۸۵×۸۵×۴۵ قیمت : ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت آینه : ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت کنسول کوچک : ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

160,000,000ریال

کمد با چوب راش و لایی راش با تزیین مشبک سه لایی چوب و شیشه رنگی و نقاشی کار دست . ابعاد :۱۵۰×۱۵۰×۴۰

90,000,000ریال

کمد ایستاده با چوب راش و لایی راش با تزیین خطاطی ویژه خورشید ابعاد : ۱۸۰×۵۰×۴۰

166,000,000ریال

کمد با چوب راش و لایی راش و تزیبن نقاشی ایرانی کار دست . ابعاد : ۱۶۰×۷۲×۴۰

112,000,000ریال

جا کفشی با چوب راش و لایی راش باتزیین مشبک سه لایی چوب و شیشه ابعاد : ۲۰۰×۵۵×۴۵

102,000,000ریال

جاکفشی با چوب راش و لایی راش با نشیمن پارچه و الیاف ابعاد : ۱۲۵×۵۰×۵۵

104,000,000ریال

جاکفشی با چوب راش و لایی راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ایرانی کار دست . ابعاد : ۱۲۰×۱۰۵×۳۰

112,000,000ریال

جا کفشی با چوب راش و لایی راش باتزیین مشبک سه لایی چوب و شیشه ابعاد : ۲۰۰×۵۵×۴۵

102,000,000ریال

جاکفشی با چوب راش و لایی راش با نشیمن پارچه و الیاف ابعاد : ۱۲۵×۵۰×۵۵

104,000,000ریال

جاکفشی با چوب راش و لایی راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ایرانی کار دست . ابعاد : ۱۲۰×۱۰۵×۳۰

English