قیمت با رنگ پتینه یا کهنه کاری شده : کنسول : ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت با رنگ های دیگر : کنسول :۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابعاد : ۱۷۰×۹۰×۴۵

15,000,000ریال

آینه های خاص خورشید چوب راش

72,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 72,000,000 ریال

Sw 0100

آینه های فیگوراتیو خورشید ابعاد : ۱۹۰×۶۵ و ۱۴۵×۱۰۵

56,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 56,000,000 ریال

SW 031

کنسول و آینه با تزئین نقاشی گل و مرغ

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

Sw073

كنسول آينه و شمعدان تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد آينه :٩٠*٦٠ ابعاد كنسول ٩٥*٨٥*٤٠

160,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 160,000,000 ریال

Sw071

كنسول آينه تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد كنسول :١٢٠*٤٠*٩٠ ابعاد آينه : ١١٠*٩٠

93,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 93,000,000 ریال

SW 062

كنسول با آينه همراه با تزيين گل و مرغ و تذهيب ابعاد آينه ٩٠*١٦٠ ابعاد كنسول :١٠٠*٣٥

84,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 84,000,000 ریال

SW 010

كنسول آينه و شمعدان عروس تمام چوب با كاشي دست ساز ابعادكنسول ٨٠ در ٧٠ در ٣٥ ابعاد آينه ٦٠ در ٧٠

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 028

ابعاد: 60 * 70 آينه و شمعدان عروس تمام چوب

140,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 140,000,000 ریال

sw 059

میز توالت عروس تمام چوب ابعاد: 120*90*45

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

SW 032

ابعاد کنسول : 83*32*84 ابعاد آینه : 79*53 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی و قطعات مس

106,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 106,000,000 ریال

SW 033

ابعاد: 104*47*92 ابعاد آینه : 100*40 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

106,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 106,000,000 ریال

SW 005

ابعاد: 104*47*92 ابعاد آینه : 100*40 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

قیمت با رنگ پتینه یا کهنه کاری شده : کنسول : ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت با رنگ های دیگر : کنسول :۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابعاد : ۱۷۰×۹۰×۴۵

15,000,000ریال

آینه های خاص خورشید چوب راش

72,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 72,000,000 ریال

Sw 0100

آینه های فیگوراتیو خورشید ابعاد : ۱۹۰×۶۵ و ۱۴۵×۱۰۵

56,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 56,000,000 ریال

SW 031

کنسول و آینه با تزئین نقاشی گل و مرغ

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

Sw073

كنسول آينه و شمعدان تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد آينه :٩٠*٦٠ ابعاد كنسول ٩٥*٨٥*٤٠

160,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 160,000,000 ریال

Sw071

كنسول آينه تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد كنسول :١٢٠*٤٠*٩٠ ابعاد آينه : ١١٠*٩٠

93,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 93,000,000 ریال

SW 062

كنسول با آينه همراه با تزيين گل و مرغ و تذهيب ابعاد آينه ٩٠*١٦٠ ابعاد كنسول :١٠٠*٣٥

84,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 84,000,000 ریال

SW 010

كنسول آينه و شمعدان عروس تمام چوب با كاشي دست ساز ابعادكنسول ٨٠ در ٧٠ در ٣٥ ابعاد آينه ٦٠ در ٧٠

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 028

ابعاد: 60 * 70 آينه و شمعدان عروس تمام چوب

140,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 140,000,000 ریال

sw 059

میز توالت عروس تمام چوب ابعاد: 120*90*45

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

SW 032

ابعاد کنسول : 83*32*84 ابعاد آینه : 79*53 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی و قطعات مس

106,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 106,000,000 ریال

SW 033

ابعاد: 104*47*92 ابعاد آینه : 100*40 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

106,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 106,000,000 ریال

SW 005

ابعاد: 104*47*92 ابعاد آینه : 100*40 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی